Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN

Munten > Noordelijke Nederlanden > Republiek der Zeven Verenigde Provincien (1581 – 1795) > Friesland
< Terug


wapen provincie Friesland

PROVINCIE  FRIESLAND


NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Friese gouden rijder van 6 gulden 1598, Leeuwarden

Delmonte 1008 ; Verkade 118.2 ; HNPM.5 ; 
CNM. 2.16.4 ; Friedberg 228
RR
zfr-/zfr

1.850,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Gouden dukaat 1616, Leeuwarden

muntteken leeuwtje
gewicht 3,45gr. ; goud Ø 22,5mm.
Delmonte 1013 ; Verkade 117.5 ; HNPM.11 ; CNM.2.16.14 ;
Friedberg 223
RR
zfr

785,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Friese rijderdaalder 1582, Leeuwarden

gewicht 26,70gr. ; zilver Ø 43mm.
Muntmeestert Lodewijk Dircksz. Alewijn
muntteken; stadswapen van leeuwarden
vz. Gekroond Friese wapen binnen een cirkel.
In de buitencirkel de tekst; MONETA+NOVA+ORDIN+FRISIAE
kz. Geharnaste ridder in middeleeuwse toernooi uitrusting met een banier in de
rechterhand, gezeten op een naar links galoperend paard, daaronder het stadswapen
van Leeuwarden. In de buitenrand de tekst; NISI+DNS+NO - BISCVM+158Z+

Na de afzwering van Philips II als landsheer in 1581, kozen de provincies aanvankelijk voor een eigen monetaire politiek. Van een strak geleidde Republiek met een uniforme muntslag was op dat moment nog geen sprake. Dit leidde tot de introductie van diverse nieuwe munttypen, waaronder de rijksdaalder die in de verschillende provincies in diverse gedaanten werd uitgebracht. De rijksdaalder,  geslagen op gelijk gehalte en gewicht als de Duitse taler, was de belangrijkste zilveren handelsmunt voor het Duitse achterland. Het was Gelderland die in 1581 overging tot aanmunting van de gouden rijder en de zilveren rijderdaalder. Daarvoor verantwoordelijk was muntmeester Jacob Dircksz. Alewijn. De afbeeldingen van deze munttypen werd ontleend aan de eerdere munten van de Gelderse hertog Karel van Egmond, zo′n 70 jaar eerder. Spoedig daarna volgden Bergh en Friesland dit voorbeeld. Voor Friesland overigens niet heel erg verwonderlijk, daar Lodewijk Dircksz. Alewijn, een broer van de Gelderse muntmeester, verantwoordelijkheid droeg voor deze muntslag. Ongetwijfeld hebben zij overleg gehad daarover. 

Zowel de Friese gouden rijder als de Friese zilveren rijderdaalder werden aangemunt in de jaren 1582,1583 en 1585. De rijderdaalder lag echter niet goed in de markt, daar het niet exact aansloot op het Duitse  muntstelsel. Derhalve werd in 1583 een nieuwe type rijksdaalder geïntroduceerd, de Friese arendsrijksdaalder. In 1606 ging men over tot aanmunting van de generaliteitsmunten, en werd de rijderdaalder en arendsrijksdaalder vervangen door de Nederlandse rijksdaalder.

Delmonte 791 ; Verkade 119.1;  HNPM.16;
CNM.2.16.22 ; Davenport 8809 
RR
Bijzonder mooi exemplaar met een attractief patina.
Uiterst zeldzaam in deze mooie staat.
pr-

11.500,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - FRIESLAND - Arendsrijksdaalder 1584, Leeuwarden

gewicht 28,17gr. ; zilver Ø 42mm.

Deze rijksdaalder werd geslagen als handelsmunt voor het Duitse achterland.
De afbeeldingen op deze munt sluiten dan ook nauw aan op circulerende Talers
uit die tijd. Het gewicht en gehalte was ook gelijk aan de Duitse rijksdaalders.
Dat het om een rijksdaalder gaar wordt ook in de tekst benadrukt; VALoris
IMPE rialis DALeri (vertaald: met waarde van de daalder van het Rijk)
De keerzijde is ontleend aan de Saksische taler van Johann I (1528-1533).
Dit munttype is aangemunt in de periode 1583 - 1603. Dit exemplaar verkeerd in een
fantische staat, zoals ze maar zelden voorkomen. Zeer zeldzaam.

Delmonte 819 ; Verkade 121.1 ; HNPM.28 ; CNM.2.16.18 ; Davenport 8811 RR
pr

5.500,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Arendsrijksrijksdaalder 1592, Leeuwarden

Delmonte 819; verkade 121.1; HNPM.30;
CNM.2.16.19; Davenport 8811
RR
zfr/zfr-

1.650,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NORTHERN NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Arendsrijksdaalder 1599, Leeuwarden

gewicht 28,40gr. ; zilver Ø 41mm.
Delmonte 819 ; Verkade 121.1 ; HNPM.30 ;
CNM.2.16.19 ; Davenport 8813
RR
zeer zeldzame munt met een mooi patina
zfr

1.250,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Leeuwendaalder 1591, Reiderschans

gewicht 27,10gr. ; zilver Ø 41mm.
muntmeester Willem van Vierssen
muntteken;  rechthoek
geslagen op Hollandse voet
vz. Geharnaste ridder met een sjerp om, kijkend over zijn linkerschouder,
staande achter het Hollandse provinciewapen dat hij aan een lint in de rechterhand
voor zich staande houdt. Jaartal ter weerszijden aan onderzijde van het wapenschild. 
In de buitencirkel de tekst xMOxNOxORD - FRISxVAxHOL en rechthoek
kz. Klimmende leeuw binnen een cirkel. In de buitencirkel de tekst;
CONFIDENS+DNO+NON+MOVETVR+ en schildje met provinciewapen

Op een schiereilandje gelegen tussen de Dollard en de Eems, nabij Termunterzijl, lagen in de Middeleeuwen de dorpen Ooster- en Westerreide. Daarnaast was op deze landtong ″de punt van Reide″ tot aan het begin van de 16e eeuw een nonnenklooster van de Augustijnerorde gevestigd. De dorpen en het klooster waren al verlaten toen er ten tijde van de Spanjaarden rond 1580 twee versterkte schansen werden gebouwd. Deze plek was van strategisch belang daar van hieruit de scheepvaart op de Eems kon worden beheerst. Deze schansen werden op 24 juni 1589 door graaf Willem Lodewijk van Nassau veroverd op de Spanjaarden en omgebouwd tot een goed verdedigbare schans met vier bastions. Nadat in 1591 door prins Maurits ook Delfzijl op de Spanjaarden was veroverd werd binnen de Schans van Reide een Fries muntatelier ingericht. In de periode 1591-1597 was er te Reiderschans een Fries garnizoen gelegerd. Nadat op 22 juli 1594 de stad Groningen tevens in Staatse handen was gevallen, nam het strategisch belang van de Schans te Reide af. In het najaar van  1597 werd de Schans grotendeels verwoest bij een heftige storm bij springvloed en kwam definitief een einde aan de muntslag aldaar. Nog tot 1643 bleef er bij Delfzijl een Fries garnizoen gelegerd. De Punt van Reide is tegenwoordig een natuurgebied bezet door een garnizoen van vogels.

Vanaf het verraad van Rennenberg is graaf Willem Lodewijk van Nassau, die in februari 1584 werd benoemd tot stadhouder van Friesland en in augustus ook van Groningen, betrokken geweest bij de herovering van de stad Griningen. Ook voor Spanje was de stad Groningen van groot belang en deze werd dus zwaar verdedigd. Om Groningen weer in handen te krijgen werd besloten de stad geleidelijk militair in te sluiten en zo te isoleren van de Spaanse  achterban. Om dit te bereiken werd een plan ontworpen om alle toegangswegen naar de stad één voor één af te sluiten en bezet te houden om zo de stad tot overgave te dwingen. Tot deze voorbereidingen hoorde het afsluiten van de verbindingen naar het oosten. Om dit te bereiken stuurde graaf Willem Lodewijk in 1589 troepen naar Oost-Groningen. Een aanval op de Spaanse Schans Delfzijl in maart 1589 mislukte. Vervolgens gingen de troepen, 800 man sterk per schip naar Reide. Reide, ten oosten van Delfzijl, op de vooruitstekende landpunt, was een versterking van belang; er waren in 1589 zelfs twee kleine schansen. Aan de Dollardkust lag het schansje Zwaagsterzijl. Graaf  Willem  Lodewijk  wilde  in  juni  1589  de schans Reide op de Spanjaarden veroveren. Daartoe ging hij met 800 man scheeps over de wadden en de Eems en voer de Dollard op naar Zwaagsterzijl. In dit schansje lagen 30 soldaten onder leiding van een korporaal. Van hieruit kon dan Reide worden bereikt. Vlug bood Willem Lodewijk de bezetting goede voorwaarden aan, waarna het schansje werd overgegeven. Willem Lodewijk kon nu Reide bereiken.Van Zwaagsterzijl trok Willem direct naar de Reider schansen. Op 24 juni 1589 gaven de bezetters van beide Reider schansen zich over. Onder  Friese  leiding (de Friezen wilden hier graag zeggenschap) werd er één sterkere Reiderschans gemaakt. De Staatsen hadden nu Oterdum, Reide en Zwaagsterzijl in handen plus enkele oorlogssschepen op de Eems, zodat ze alle handel van Emden en Groningen over de  Dollard en Eems konden belemmeren. Reide en de Dollardkust waren van belang voor handel en scheepvaart. Het waren geen grote schepen die van Emden naar Zwaagsterzijl voeren, want men kende de ondiepten aldaar. De afstand was voor kleinere schepen heel geschikt. De goederen werden van Reide verder het land ingebracht. Met de verovering van Reide en met enkele oorlogsschepen op de Eems kon nu de handel van Groningen op het voor hun belangrijke Oost- Friesland en Emden volledig worden stilgelegd.

Er waren te Reiderschans ook munten nodig ten behoeve van het garnizoen. Al in de Romeinse tijd en ook in de middeleeuwen was het gewoonte geweest een munthuis te velde te hebben. Op 6 maart 1591 schreef van Viersen een verzoek aan de heren van de Staten van Friesland hem toe te staan te Reiderschans te gaan munten. Hij verzocht; ......′oodtmoedich navolgende poicten t′accordeeren′: In den eersten dat hij suppliant inde Schantze  Reyde wt den naem deser Landtschappe mocht munte slaen op gelijcke forma, gewichte ende alloye als hier tot Leuwarden  gemuntet wordt.′ Een ander onderwerp dat aan bod komt is het aanstellen van een officier die toezicht houdt op het muntwerk: ′Dat Uwe Edelen voorts believen eenen officier in de schantze wesende ofte dient, Uwe Edelen zal believen  te committeren als wardeyn, om bouck te houden van t′ghene gemaeckt zal worden, ende t′ghelt achtervolgende zijne instructie te wegen′. Die waardijn zal er gekomen zijn, want in de kantlijn lezen we de aantekening: ′In deesen sal versien worden′.

In de loop van de tijd zijn er drie te Reiderschans geslagen muntsoorten als zodanig herkend: Hongaarse dukaten, de rijksdaalder van het jaar 1591 en leeuwendaalders. Hoewel nergens in documenten over een muntteken gerept wordt blijken de te Reidersschans gebruikte stempels van een apart muntteken, een rechthoek, te zijn voorzien.

Delmonte 850 ; Verkade- ; HNPM.20 ; CNM.2.16.33 RRR
Zeer attractief exemplaar met een mooi patina. Uiterst zeldzaam.
zfr/pr

3.750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Leeuwendaalder 1601, Leeuwarden

Geslagen op Hollandse voet met FRIxVAxHOL
gewicht 26,69gr. ; Ø 40,5mm.
Delmonte 850 ; Verkade 123.4 ; HNPM.20 ; CNM.2.16.33 RR
zfr- à fr/zfr

275,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - FRIESLAND - Leeuwendaalder 1602/1601, Leeuwarden

gewicht 27,13gr. ; zilver Ø 40mm.
geslagen op Hollandse voet met FRIS+VA+HOL
Delmonte 852suppl. ; Verkade 123.4 ; HNPM.21 ; CNM.2.16.33 RRR
zfr-, mooi patina

395,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - FRIESLAND - Leeuwendaalder 1603, Leeuwarden

gewicht 27,15gr. ; zilver Ø 41mm.
geslagen op Hollandse voet met  FRI+VA+HOL
Delmonte 850 ; Verkade 123.4 ; HNPM.20 ; CNM.2.16.33 RR
zfr

365,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Leeuwendaalder 1617, Leeuwarden

gewicht 26,89gr. ; zilver Ø 42mm.
muntmeester Jurriaan van Vierssen
muntteken leeuwtje op de keerzijde 
Delmonte 852 ; Verkade 124.4 ; HNPM.24 ; CNM.2.16.47 RR
Kleine zwaktes van de slag, doch een zeer 
attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr

375,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Leeuwendaalder 1626, Leeuwarden

gewicht 26,90gr. ; zilver Ø 41mm.
muntteken leeuwtje 
Delmonte 852suppl. ; Verkade 124.4 ; HNPM.27 ; CNM.2.16.47 RRR
enkele kleine zwakes van de slag
zfr+

495,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Leeuwendaalder 1628, Leeuwarden

gewicht 27,17gr. ; zilver Ø 40mm.
Type met muntteken leeuwtje op de keerzijde met met gesplitst jaartal (162 - 8)
Delmonte 852b ; Verkade 124.4 ; HNPM.24 ; CNM.2.16.48 RR
kleine zwakte van de slag
zfr-

275,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Leeuwendaalder 1629, Leeuwarden

muntmeesterteken leeuwtje
Delmonte 852 ; Verkade 124.4 ; HNPM.24 ; CNM.2.16.47 RR
zfr

295,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Leeuwendaalder z.j. (circa 1630), Leeuwarden

gewicht 27,09gr. ; zilver Ø 41mm.
muntteken leeuwtje
Delmonte 852 ; vgl.Verkade 124.4 ; HNPM.24 ; CNM.2.16.47 R
zfr

220,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Nederlandse rijksdaalder 1607, Leeuwarden

gewicht 28,63gr. ; zilver Ø 41mm.
muntmeester Willem van Vierssen
muntteken leeuwtje
Delmonte 947 ; Verkade 122.3 ; HNPM.40 ; CNM.2.16.61 RR
Het jaartal 1607 komt slechts sporadisch voor. Zeer zeldzaam.
zfr

595,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Nederlandse rijksdaalder 1610, Leeuwarden

Muntteken leeuwtje (foutief naar rechts i.p.v. naar links)
Delmonte 947var.; Verkade 122.3var. ; HNPM.40var. ;
CNM.-(vgl.2.16.62)
RRR
bijzonder attractief exemplaar met een mooi patina
pr- à zfr/pr

1.250,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - ½ Nederlandse rijksdaalder 1611, Leeuwarden

gewicht 14,28gr. ; zilver Ø 34mm.
muntmeester Willem van Vierssen
muntteken leeuwtje
Delmonte 960 (R3) ; Verkade 122.4 ; HNPM.41 ; CNM.2.16.63 RRR
Dit jaartal komt slechts hoogst sporadisch voor. Uiterst zeldzaam.
zfr-/zfr

950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - 1/2 Nederlandse rijksdaalder 1629, Leeuwarden

zonder muntmeesterteken
Delmonte 960 ; Verkade 122.4 ; HNPM.41var. ; CNM.2.16.63 RRR
zfr-, ietwat zwakke slag

895,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Zilveren rijder 1662, Leeuwarden

gewicht 31,25gr. ; zilver Ø 43mm.
muntteken leeuwtje
Delmonte 1033 ; Verkade 119.3 ; HNPM.42 ; CNM.2.16.69 ; Davenport 4926 RR
Zilveren rijder van Friesland komen maar sporadisch voor. Zeer zeldzaam.
zfr+/zfr-

1.295,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Arendsdaalder van 60 groot 1617, Leeuwarden

het jaartal 1617 komt aanmerkelijk minder voor dan het jaar 1618
met correcte weergave van het wapen van Westergo
Delmonte 1073 (R2) ; Verkade 125.4 ; HNPM.53 ; CNM.2.16.71 RR
vrijwel zfr

625,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Arendsdaalder van 60 groot 1618, Leeuwarden

gewicht 19,83gr. ; zilver Ø 38,5mm.
muntmeester Jurriaan van Vierssen
muntteken leeuwtje
Delmonte 1073 ; Verkade 125.4 ; HNPM.53 ; CNM.2.16.71 R
zfr

425,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - FRIESLAND - Koggerdaalder van 30 stuivers 1687, Leeuwarden

Delmonte 1089 ; Verkade 125.3 ; HNPM.55 ; CNM.2.16.74
zfr à zfr+

475,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Florijn van 28 stuivers 1614, Leeuwarden

De Bruijn registreerde van dit jaartal slechts 6 exemplaren. Hoogst zeldzaam.
Delmonte 1100 ; Verkade 127.1 ; de Bruijn 2 ; HNPM.56 ;
CNM.2.16.76
RRR
vrijwel zfr

1.450,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Florijn van 28 stuiver 1665, Leeuwarden

gewicht 16,87gr. ; zilver Ø 38mm.
muntmeester Daniël Valckenier
muntteken leeuwtje

Exemplaar geslagen met verzorgde stempels. Naast deze verzorgde stijl is de kroon ook iets anders vormgegeven dan gebruikelijk, o.a. in de versieringen op de kroonband. Onder de 5 lijkt een ander cijfer te zitten, wellicht de restanten van een 4. De Bruijn registreerde van het jaartal 1665 in totaal 127 exemplaren, waarvan slechts 13 stuks zonder klop. Hij vermeld ook een 3-tal exemplaren die gewijzigd zijn uit het jaar 1664. Een bijzonder exemplaar….

Delmonte 1100 ; Verkade 127.1 ; de Bruijn 3 ;
HNPM.60 ; CNM.2.16.77
RR
Mooie gelijkmatige en verzorgde slag.
zfr/pr

995,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Florijn van 28 stuivers 1666, Leeuwarden

gewicht 16,52gr. ; zilver Ø 39mm.

Op de voorzijde is een klop "Fries wapenschild" aangebracht door de Staten van
Friesland tussen 26 mei en 5 juni 1693. De Bruijn signaleerde slechts 2 stuks
florijnen uit 1666 waarbij die klop is aangebracht. Als zodanig dus hoost zeldzaam.
Daarnaast heeft dit exemplaar twee opmerkelijke tekstfouten, namelijk NOBISCM
i.p.v. NOBISCVM en FRSIAE i.p.v. FRISIAE.
Interessant en uiterst zeldzaam stuk.

Delmonte 1100 ; Verkade 127.1 ; de Bruijn 3 ; HNPM.60 ; CNM.2.16.77 RRR
zfr-

795,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - ½ Florijn van 14 stuiver 1601, Leeuwarden

gewicht 9,10gr. ; zilver Ø 32,5mm.
muntmeester Willem van Vierssen
muntteken leeuwtje

Type met FLORENVSxARGEN etc. op keerzijde. Aanvankelijk begon deze tekst met MONETA. NOVA etc. (de tekst van het eerste type), maar de stempelsnijder heeft dit gecorrigeerd. In de letters FL kunnen we nog duidelijk de M herkennen en onder de R is duidelijk nog de letter N te  zien.

Delmonte 1101 ; Verkade 127.2 ; de Bruijn 10 ; HNPM.57 ; CNM.2.16.85 R
fr/zfr

195,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - ½ Florijn van 14 stuiver 1684, Leeuwarden

gewicht 8,41gr. ; zilver Ø 31mm.
muntmeester  Daniël Valckenier
muntteken leeuwtje

Op de voorzijde in een klop ″pijlenbundel″ aangebracht na besluit van de Staten-Generaal op 11 november 1693. Kloppen op halve florijnen komen realtief weinig voor. Van deze ½ Friese florijn uit 1684 kende de Bruijn maar 3 exemplaren met een klop, op een totaal aantal geregistreerde exemplaren van 68 stuks; 2 stuks met klop ″HOL″ en 1 exemplaar met klop ″pijlenbundel″. Als zodanig uiterst zeldzaam.

Delmonte 1101 ; Verkade 127.2 ; de Bruijn 11 ;
HNPM.61 ; CNM.2.16.86
RRR
Mooi gelijkmatig geslagen exemplaar met een attractief patina.
zfr+/zfr

850,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - ½ Florijn van 14 stuiver 1684, Leeuwarden

gewicht 8,38gr. ; zilver Ø 33mm.
muntmeester  Daniël Valckenier
muntteken leeuwtje
Delmonte 1101 ; Verkade 127.2 ; de Bruijn 11 ;
HNPM.61 ; CNM.2.16.86
S
zfr

295,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - ½ Florijn van 14 stuiver 1686, Leeuwarden

gewicht 8,19gr. ; zilver Ø 33mm.
muntmeester  Daniël Valckenier
muntteken leeuwtje
Delmonte 1101 ; Verkade 127.2 ; de Bruijn 11 ; HNPM.61 ; CNM.2.16.86 S
Slagbarstje en sterke zwaktes van de slag.
zfr-

150,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - 1/4 Florijn van 7 stuivers 1601, Leeuwarden

gewicht 4,57gr. ; zilver Ø 28mm.
met muntteken leeuwtje
Delmonte 1103 ; Verkade 127.4 ; de Bruijn 13 ; HNPM.59 ; CNM.2.16.88
exemplaar met een mooi patina
zfr-/zfr

210,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - ¼ Florijn van 14 stuiver 1601 Leeuwarden

gewicht 4,57gr. ; zilver Ø 26mm.
muntmeester  Willem van Vierssen
muntteken leeuwtje

Verzorgde slag van fijn stempel met waardeaanduiding 7 - S. Zeldzaam.

Delmonte 1103 ; Verkade 127.4var. ; de Bruijn 14 ;
HNPM.59 ; CNM.2.16.89
R
Exemplaar met een mooi patina. Zeldzaam.
ruim zfr

325,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - 1/4 Florijn van 7 stuivers 1684, Leeuwarden

gewicht 4,09gr. ; zilver Ø 27mm.
jaartal in Romeinse cijfers
Delmonte 1104 ; Verkade 127.5 ; de Bruijn 17 ; HNPM.62 ; CNM.2.16.92 R
met de gebruikelijk zwaktes van de slag, doch voor dit munttype
een mooi exemplaar met een attractief patina
zfr

325,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Driegulden 1696, Leeuwarden

gewicht 31,45gr. ; zilver Ø 40mm.
In de jaren 1696-1698 werden slechts 37.820 stuks driegulden geslagen.
Uiterst zeldzame munt in een zeer mooie staat met een fraai patina.
Deze munten vertonen in het centrum altijd een zwakte, hetgeen gerelateerd
moet worden aan de productiemethoden van die tijd in de Munt te Leeuwarden.
Delmonte 1151 ; Verkade 126.1 ; HNPM.47 ; CNM.2.16.96 RRR
zfr/pr, mooi patina

3.250,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Tweegulden 1696, Leeuwarden

met minieme montagesporen
Delmonte 1157 ; Verkade 126.3 ; HNPM.48 ; CNM.2.16.97 R
zfr-

435,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - 1/2 Driegulden 1696, Leeuwarden

met de gebruikelijke stempelbreuk op de voorzijde en een 
ietwat zwak geslagen centrum
Delmonte 1160 ; Verkade 126.2 ; HNPM.49 ; CNM.2.16.98
zfr/pr, mooi patina

395,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - 1/2 Driegulden 1696, Leeuwarden

gewicht 15,77 ; zilver Ø 34mm.
muntmeester Johannes Hendricus Valckenier
Delmonte 1160 ; Verkade 126.2 ; HNPM.49 ; CNM.2.16.98
gebruikelijke zwakte in het centrum
zfr

245,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Snaphaanschelling 1582, Leeuwarden

gewicht 5,77gr. ; zilver Ø 34mm.
muntmeester Lodewijk Alewijn
muntteken stadswapen Leeuwarden
Delmonte 800 ; Verkade 128.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.16.102    R
fr/zfr

265,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Snaphaanschelling 1621, Leeuwarden

gewicht 4,03gr. ; zilver Ø 32mm.
muntmeestert Jurriaan van Vierssen
Delmonte 800 ; Verkade 128.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.16.102 R
Gebruikelijke slordige slag met kleine zwaktes. Zeldzaam.
zfr

295,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - FRIESLAND - Arendschelling z.j. (circa 1615-1621), Leeuwarden

gewicht 4,87gr. ; zilver Ø 31mm.
Muntteken leeuwtje op beide zijden.
vz. Gekroond samengesteld wapenschild met de wapens van de Oostergo,
Westergo, Sevenwolde en de elf Friese steden, rustend op stokkenkruis.
MO:NOVA - ARG:OR - DINV:FRI en leeuwtje
kz. Gekroonde dubbelkoppige rijksadelaar binnen een cirkel. In de
buitencirkel de tekst; NISI:DOMINE:NOBISCVM:FRVS en leeuwtje

Verkade 128.5 ; HNPM.67 ; CNM.2.16.105 R
Minieme zwaktes van de slag, doch voor dit munttype een mooi exemplaar.
zfr

185,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Arendschelling z.j. (circa 1615-1621), Leeuwarden

gewicht 5,14gr. ; zilver Ø 30mm.
Muntteken leeuwtje op beide zijden.
vz. Gekroond samengesteld wapenschild met de wapens der elf Friese steden,
rustend op een stokkenkruis  MO.NOVA:ARGENT:ORDINVM:FRIS en leeuwtje
kz. Gekroonde dubbelkoppige rijksadelaar
NISI:DOMINE:NOBISCVM:FRVS en leeuwtje
Verkade 129.1 ; HNPM.68 ; CNM.2.16.107 S
Voor dit munttype een mooi exemplaar.
zfr

165,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Dubbele stuiver 1580, Leeuwarden

gewicht 2,37gr. ; zilver Ø 27mm.
Muntteken: stadswapentje van Leeuwarden
Muntmeester Lodewijk Alewijnsz.
variant: een tak na het jaartal (ongepubliceerd ?)
vz. Gekroond provinciewapen tussen waarde aanduiding Z - S binnen versiering
van boogjes binnen een cirkel, daaronder het stadswapen van Leeuwarden.
In de buitencirkel de tekst; MO•NO•ORD•FRIS - IAE•LEOWAR•CVSA•
kz. Kort gebloemd kruis met het stadsschild van Leeuwarden in het centrum binnen
een cirkel. In de buitencirkel de tekst; NISI+DOMINVS+NOBISCVM+1580 en tak

Friesland opende, net als Zeeland, in 1580 een eigen munthuis. Lodewijk Alewijnszoon, een broer van de Gelderse muntmeester Alewijn. werd in februari 1580, vlak na de slechting van het Leeuwarder fort, door de Staten van Friesland ontboden om als ′Muntemeyster eenige penningen tot geryff van desen Landen te doen slaen′. Lodewijk Alewijn was in 1577 muntmeester te Vianen geweest, en in 1578 was hij essayeur te Utrecht geworden. In 1579 was zijn functie in Utrecht waargenomen door Willem van Drielenburch. Alewijn huurde in Leeuwarden voor 62 gulden per jaar ′de olde cancelerie′, een deel van het vroegere Galileër Klooster, gelegen achter de Nieuwe Oosterstraat aan de Tweebaksmarkt, om als munthuis te dienen. Hij begon met aanmunting van zilveren dubbele en enkele stuivers met jaartal en halve en kwart stuivers zonder jaartal. Misschien om de aanmuntingen te legitimeren werd de stad Leeuwarden op de munten vermeld zodat kon worden gerefereerd aan het in 1417 verkregen muntrecht.

Verkade 132.8var. ; HNPM.72var. ; CNM.2.16.110var. RRR
zfr-

695,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Dubbele stuiver 1597, Leeuwarden

gewicht 2,16gr. ; zilver Ø 25mm.
muntteken leeuwtje / stadsschildje van Leeuwarden
untmeester Willem van Vierssen.
vz. Gekroond provinciewapen tussen waarde aanduiding Z - S binnen versiering van
boogjes binnen een cirkel, daaronder muntteken leeuwtje. In de buitencirkel de tekst;
MO•NO•ORD•FRI - SIAE•LEOWAR•CVSA
kz. Kort gebloemd kruis met het stadsschild van Leeuwarden in het centrum binnen
een cirkel. In de buitencirkel de tekst; NISI+DOMINVS+NOBISCVM+1597

Deze dubbele stuivers zijn maar op kleine schaal aangemunt in de jaren 1580,1581 en 1597. Alhoewel het hier een provinciale munt betreft, wordt toch de stad Leeuwarden expliciet op de munt vermeld. Dit gaat terug op het eerste exemplaar uit 1580, dat toen in het net geopende provinciale munthuis van Friesland werd geslagen. Men ging daarbij in tegen het Spaanse gezag. Teneinde de aanmunting te legitimeren werd de stad Leeuwarden op de munten vermeld, waarbij men kon refereren aan het in 1417 verkregen muntrecht. In 1597 was eigenlijk geen reden meer om de stadsnaam op deze provinciale munt te vermelden. Dat deed men immers ook niet op andere grotere zilverstukken en goudstukken uit die tijd. Het Spaanse gezag was afgezworen, en daarom hoefde men ook niet de schijn van legitimiteit op te houden. Vermoedelijk heeft men in 1597 het type van 1580/1581 grotendeels als voorbeeld genomen, inclusief de opschriften, uit gemakzucht. Uiterst zeldzaam.

kleine zwaktes van de slag
Verkade 132.8 ; HNPM.72 ; CNM.2.16.110 RRR
zfr- à fr/zfr

450,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Bezemstuiver 1666, Leeuwarden

gewicht 0,82gr. ; zilver Ø 19mm.
Het jaartal 1660 is mogelijk gewijzigd uit 1660.
Ongepubliceerd jaartal. Hoogst zeldzaam.

Verkade 130.6 ; HNPM.- (vgl. 80) ; CNM.- (vgl. 2.16.118)  R4
fr/zfr

275,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - 1/2 Stuiver of Butken z.j. (1583), Leeuwarden

gewicht 0,98gr. ; zilver Ø 20mm.
Muntteken leeuwtje.
Het betreft hier het type met een platte kroon boven het provinciewapen,
die geheel binnen de parelcirkel blijft. Zeer zeldzaam.
Verkade 129.6var. ; HNPM.78 ; CNM.2.16.123 RR
Aan de rand ietwat poreus, verder mooi exemplaar.
zfr

265,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Duit 1605, Leeuwarden

gewicht 2,23gr. ; koper Ø 22,5mm.
muntmeester Willem van Vierssen
Verkade 131.4 ; Purmer & van der Wiel 6003 ; HNPM.87 ; CNM.2.16.139 S
schaars jaartal
fr/zfr à zfr-

60,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Duit 1626, Leeuwarden

gewicht 1,21gr. ; koper Ø 21mm.
muntmeester Jurriaan van Vierssen
Verkade 131.5 ; Purmer & van der Wiel 6006 ; HNPM.89 ; CNM.2.16.142
lichte zwaktes van de slag
fr/zfr à zfr-

25,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Duit 1653, Leeuwarden

gewicht 1,90gr. ; koper Ø 21mm.
Verkade 131.5 ; Purmer & van der Wiel 6006 ; HNPM.89 ; CNM.2.16.142
deels zwak geslagen
fr/zfr

25,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - FRIESLAND - Duit 1653, Leeuwarden

gewicht 1,54gr. ; koper Ø 19mm.
Verkade 131.5 ; Purmer & van der Wiel 6006 ; HNPM.89 ; CNM.2.16.142
fr à fr/zfr

15,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - FRIESLAND - Duit 1686, Leeuwarden

gewicht 2,09gr. ; koper Ø 21mm.
Verkade 131.7 ; Purmer & van der Wiel 6008 ; HNPM.91 ; CNM.2.16.144
fr/zfr à zfr-

28,00 

< Terug


© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid